Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Čierne Kľačany » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 335
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
671/2019PROROZVOJ, spol. s.r.o., BratislavaZmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníkaPoskytovanie služby - externý manažment projektu v rámci žiadosti o nenávratný finančný príspevok OPII-2018/7/1-DOP WIFI PRE TEBA 990,00 €18.7.2019nestanovený
Z311071U085Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, BratislavaZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUPredmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu: WIFI pre Teba/Kód projektu v ITMS2014+: 311071U085/Miesto realizácie projektu: podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, predmet podpory NFP Výzva - kód Výzvy: OPII-2018/7/1-DOP14 250,00 €9.7.2019nestanovený
39 602Dobrovoľná požiarna ochrana SR, BratislavaZmluva č. 39 602 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ocharany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníkaPredmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3.000,00 Eur a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre DHZ obce na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, na ochranné pracovné prostriedky, odbornú prípravu a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá. 3 000,00 €7.5.2019nestanovený
137/2019OVD - ovocinárske družstvo, Dvory nad ŽitavouRámcová zmluvaPredmetom zmluvy sú dodávky tovarov: ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl. Miestom dodania tovaru je ZŠS MŠ Čierne Kľačany.0,00 €6.5.201930.6.2020
379/2019biomarina-biowaste, spol. s.r.o., Suchá nad ParnouZmluva o odbere použitého jedlého olejaOdberateľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok uvedených tejto zmluve, bude odoberať použitý prepálený rastinný olej.0,00 €11.4.201931.12.2019
302/2019Katarína BENČATOVÁ, Ing. Blažej HORNÝ, Čierne KľačanyKÚPNA ZMLUVANákup pozemkov v katastrálnom území Čierne Kľačany: od p. Kataríny Benčatovej rod. Malej, nar., trvale bytom , 953 05 Čierne Kľačany, SR, parcelné číslo 496/3, LV 410, rozloha 24 m² za jednotkovú cenu 25 €/m². Od Ing. Blažeja Horného rod. Horného, nar., trvale bytom Čierne Kľačany, SR, parcelné číslo 496/2, LV 746, rozloha 24 m² za jednotkovú cenu 25 €/m².0,00 €12.3.2019nestanovený
274/2019Obecné siete, spol. s.r.o., NitraZMLUVA O UŽÍVANÍ SIETEObec sa zaväzuje umožniť Operátorovi bezodplatne využívať konzoly verejného rozhlasu na inštaláciu počítačových káblových rozvodov a Optických káblov za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb. Zároveň sa Obec Čierne Kľačany zaväzuje, že neposkytne na tento účel Káblovú sieť a konzoly pre iného operátora pre počítačovú sieť a sieť DTV (Digitálna televízia). 0,00 €4.3.2019nestanovený
3/2019/ZMARRIVA NITRA, a.s., NitraZmluva č. 3/2019/ZM o prevádzkovaní spojov na linke 407407 uzatvorenú podľa §-u 22 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej dopravePredmetom Zmluvy je príspevok OBCE Čierne Kľačany, na spoj prímestskej autobusovej linky 407407, spoj 8 okrem mesiacov JÚL a AUGUST, kedy spoj nepremáva. Výška príspevku je dojednaná mesačne 19,12 € + zákonom stanovené DPH.0,00 €1.3.2019nestanovený
36/2019EKOTEC, spol. s.r.o., BratislavaZmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa § 591 až § 600 zákona č. 513/1991 Z.z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisovPredmetom kontroly je ročná kontrola detského ihriska/počet 2 ihriská v obci Čierne Kľačany/Park pri ihrisku/MŠ+ZŠ0,00 €10.1.2019nestanovený
1183/2018Ulianko & partners, spol. s.r.o., ZvolenZmluva o poskytovaní právnych služieb uzatvorená podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom zneníPredmetom tejto zmluvy je poskytovanie právnych služieb.0,00 €19.12.2018nestanovený
0027-PRB/2018/ZMinisterstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, BratislavaZáložná zmluva uzatvorená podľa § 151 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov č. 0027-PRB/2018/ZPredmetom tejto zmluvy je zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa v sume 298 030,00 eur vyplývajúcej zo Zmluvy o poskytnutí dotácie záložca dáva do zálohu svoje nehnuteľnosti uvedené v článku I. zmluvy a zriaďuje k nim záložné právo v prospech záložného veriteľa, ktorý toto právo prijíma. 298 030,00 €17.12.2018nestanovený
ZO/2018A19816-1osobnyudaj.sk,spol. s.r.o., Garbairska 5, KošiceZMLUVA č. ZO/2018A19816-1 O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBYPredmemtom tejto zmluvy je úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri výkone činnosti zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov.0,00 €1.12.2018nestanovený
1107/2018EKOTEC, spol. s.r.o., BratislavaZmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa § 591 až § 600 zákona č. 513/1991 Z.z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisovKontrola a zistenie stavu MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA , tzv. ročná kontrola a povinosť vydať o tom kontrolný protokol. 230,00 €22.11.2018nestanovený
9409039877ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, BratislavaZmluva o združenej dodávke elektrinyDodávka elektrickej energie pre odberné miesto BD 441/8, Na Dolinke, Čierne Kľačany0,00 €16.10.2018nestanovený
9409039824ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, BratislavaZmluva o združenej dodávke elektrinyDodávka elektrickej energie pre odberné miesto BD 440/7, Na Dolinke, Čierne Kľačany0,00 €16.10.2018nestanovený
Položky 1-15 z 335


Úvodná stránka