Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Čierne Kľačany » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 16-30 z 345
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
302/2019Katarína BENČATOVÁ, Ing. Blažej HORNÝ, Čierne KľačanyKÚPNA ZMLUVANákup pozemkov v katastrálnom území Čierne Kľačany: od p. Kataríny Benčatovej rod. Malej, nar., trvale bytom , 953 05 Čierne Kľačany, SR, parcelné číslo 496/3, LV 410, rozloha 24 m² za jednotkovú cenu 25 €/m². Od Ing. Blažeja Horného rod. Horného, nar., trvale bytom Čierne Kľačany, SR, parcelné číslo 496/2, LV 746, rozloha 24 m² za jednotkovú cenu 25 €/m².0,00 €12.3.2019nestanovený
274/2019Obecné siete, spol. s.r.o., NitraZMLUVA O UŽÍVANÍ SIETEObec sa zaväzuje umožniť Operátorovi bezodplatne využívať konzoly verejného rozhlasu na inštaláciu počítačových káblových rozvodov a Optických káblov za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb. Zároveň sa Obec Čierne Kľačany zaväzuje, že neposkytne na tento účel Káblovú sieť a konzoly pre iného operátora pre počítačovú sieť a sieť DTV (Digitálna televízia). 0,00 €4.3.2019nestanovený
3/2019/ZMARRIVA NITRA, a.s., NitraZmluva č. 3/2019/ZM o prevádzkovaní spojov na linke 407407 uzatvorenú podľa §-u 22 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej dopravePredmetom Zmluvy je príspevok OBCE Čierne Kľačany, na spoj prímestskej autobusovej linky 407407, spoj 8 okrem mesiacov JÚL a AUGUST, kedy spoj nepremáva. Výška príspevku je dojednaná mesačne 19,12 € + zákonom stanovené DPH.0,00 €1.3.2019nestanovený
36/2019EKOTEC, spol. s.r.o., BratislavaZmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa § 591 až § 600 zákona č. 513/1991 Z.z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisovPredmetom kontroly je ročná kontrola detského ihriska/počet 2 ihriská v obci Čierne Kľačany/Park pri ihrisku/MŠ+ZŠ0,00 €10.1.2019nestanovený
1183/2018Ulianko & partners, spol. s.r.o., ZvolenZmluva o poskytovaní právnych služieb uzatvorená podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom zneníPredmetom tejto zmluvy je poskytovanie právnych služieb.0,00 €19.12.2018nestanovený
0027-PRB/2018/ZMinisterstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, BratislavaZáložná zmluva uzatvorená podľa § 151 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov č. 0027-PRB/2018/ZPredmetom tejto zmluvy je zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa v sume 298 030,00 eur vyplývajúcej zo Zmluvy o poskytnutí dotácie záložca dáva do zálohu svoje nehnuteľnosti uvedené v článku I. zmluvy a zriaďuje k nim záložné právo v prospech záložného veriteľa, ktorý toto právo prijíma. 298 030,00 €17.12.2018nestanovený
ZO/2018A19816-1osobnyudaj.sk,spol. s.r.o., Garbairska 5, KošiceZMLUVA č. ZO/2018A19816-1 O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBYPredmemtom tejto zmluvy je úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri výkone činnosti zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov.0,00 €1.12.2018nestanovený
1107/2018EKOTEC, spol. s.r.o., BratislavaZmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa § 591 až § 600 zákona č. 513/1991 Z.z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisovKontrola a zistenie stavu MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA , tzv. ročná kontrola a povinosť vydať o tom kontrolný protokol. 230,00 €22.11.2018nestanovený
9409039877ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, BratislavaZmluva o združenej dodávke elektrinyDodávka elektrickej energie pre odberné miesto BD 441/8, Na Dolinke, Čierne Kľačany0,00 €16.10.2018nestanovený
9409039824ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, BratislavaZmluva o združenej dodávke elektrinyDodávka elektrickej energie pre odberné miesto BD 440/7, Na Dolinke, Čierne Kľačany0,00 €16.10.2018nestanovený
981/2018PROGRANT, spol. s.r.o., BratislavaZmluva o dieloSpracovanie ŽoNFP v rámci výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu "WIFI PRE TEBA".0,00 €13.10.2018nestanovený
KRHZ-NR-152-049/2018Slovenská republika zastúpená MV SR, BratislavaZMLUVA O VÝPOŽIČKEZáväzok požičiavateľa v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a za podmienok dohodnutých - SÚPRAVA POVODŇOVEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY pre hasičské jednotky/DHZ Čierne Kľačany0,00 €13.10.2018nestanovený
82-2809/S/2018ViOn, a.s., Zlaté MoravceZMLUVA O DIELOPredmetom tejto zmluvy je realizácia diela: Hrubé terénne úpravy pre IBV Čierne Kľačany0,00 €12.10.2018nestanovený
149/2018OVD - ovocinárske družstvo, Dvory nad ŽitavouRámcová zmluvaPredmetom zmluvy sú dodávky tovarov: ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl. Miestom dodania tovaru je ZŠS MŠ Čierne Kľačany.0,00 €2.10.201830.6.2019
20180901DELIVER DOORS, spol. s.r.o., BratislavaZMLUVA O DIELOPredmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodať pre objednávateľa hracie prvky špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy, zabezpečiť dopravu a odbornú montáž uvedených hracích zariadení podľa podmienok stanovených touto zmluvou. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky spôsobilých pracovníkov na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto zmluvy. Realizácia alebo úprava špeciálnych dopadových plôch nie je predmetom dodania zhotoviteľa. Piesok do pieskoviska nie je predmetom dodania zhotoviteľa. 11 376,00 €26.9.2018nestanovený
Položky 16-30 z 345


Úvodná stránka