Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Čierne Kľačany » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 351
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
63-0110/S/2019ViOn, a.s., Zlaté MoravceZmluva o dielo č. zhotoviteľa 63-0110/S/2019Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa zákazku: REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE 120 776,52 €12.10.2019nestanovený
17/2019Mgr. Martin BALÁŽ, Zlaté MoravceZmluva o dielo č. 17/2019Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela Zhotoviteľom tak, ako je popísané v bode 1.2. Vykonať vytriedenie registrúrnych záznamov. Vypracovať návrh na vyradenie registratúrnych záznamov. Odovzdať spisy posúdené ako archívne. Zabezpečiť odovzdanie spisov. 820,00 €5.10.2019nestanovený
434/45Juraj Štrba, Orechová, Tesárske Mlyňany-Tesáre nad ŽitavouKúpna zmluva č. 434/45 uzatvorená podľa par.588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,,Občiansky zákonník “)Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Čierne Kľačany, obec Čierne Kľačany, okres Zlaté Moravce zapísanej na liste vlastníctva č. 709, vedenom Okresným úradom v Zlatých Moravciach, katastrálny odbor, ako: - pozemok registra C KN, parcelné číslo 434/45 , o výmere 611 m2 druh pozemku orná pôda. Predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcemu a kupujúci touto zmluvou kupuje od predávajúceho do svojho výlučného vlastníctva predmet kúpy uvedený v Čl . I tejto zmluvy. 2. Predávajúci sa zaväzuje, že predmet kúpy odovzdá kupujúcemu do užívania v lehote uvedenej v Čl. IV. tejto zmluvy.15 275,00 €3.10.2019nestanovený
434/57Ing. Petra Dvončová, Na Dolinke, Čierne Kľačany a Ing. Miloslav Dodok, Na Dolinke, Čierne KľačanyKúpna zmluva č. 434/57 uzatvorená podľa par.588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,,Občiansky zákonník “)Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Čierne Kľačany, obec Čierne Kľačany, okres Zlaté Moravce zapísanej na liste vlastníctva č. 709, vedenom Okresným úradom v Zlatých Moravciach, katastrálny odbor, ako: - pozemok registra C KN, parcelné číslo 434/57, o výmere 685 m2 druh pozemku orná pôda. Predávajúci predáva pozemok uvedený v Čl. I tejto zmluvy do vlastníctva kupujúcim a to každému v podiele 1/2-ice. Kupujúci kupujú pozemok uvedený v Čl. I tejto zmluvy do podielového spoluvlastníctva, každý v podiele 1/2 – ice. Predávajúci sa zaväzuje, že predmet kúpy odovzdá kupujúcim do užívania v lehote uvedenej v Čl. IV. tejto zmluvy. 17 125,00 €3.10.2019nestanovený
857/2019Ing. Marián ŠVEC a Ing. Mária ŠVECOVÁ, trvale bytom: Horná, Čierne KľačanyKÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení nižšie uvedeného dňa medzi týmito zmluvnými stranami.Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúceho sa v katastrálnom území Čierne Kľačany evidovaného v operáte katastra nehnuteľností Okresného úradu Zlaté Moravce, katastrálneho odboru: na liste vlastníctva č. 1921 v katastrálnom území Čierne Kľačany, Okres Zlaté Moravce, a to pozemok – parcely registra „.C“: - parcelné číslo 251/10 – o výmere 33 m2 – zastavaná plocha a nádvoria v podiele 1/1. Predaj tejto nehnuteľnosti bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva obce Čierne Kľačany – prevod majetku predajom hodného osobitného zreteľa dňa 24.06.2019 pod číslom 14/2019. Predávajúci predáva kupujúcim nehnuteľnosti označené v čl. I. tejto zmluvy katastrálne územie Čierne Kľačany do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1. Kupujúci kupujú od predávajúceho citované nehnuteľnosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1. 66,00 €24.9.2019nestanovený
856/2019Štefan MRÁZ a Veronika MRÁZOVÁ, trvale bytom: Horná, Čierne Kľačany KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení nižšie uvedeného dňa medzi týmito zmluvnými stranami.Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúceho sa v katastrálnom území Čierne Kľačany evidovaného v operáte katastra nehnuteľností Okresného úradu Zlaté Moravce, katastrálneho odboru: na liste vlastníctva č. 1921 v katastrálnom území Čierne Kľačany, Okres Zlaté Moravce, a to pozemok – parcely registra „.C“: - parcelné číslo 251/15 – o výmere 61 m2 – zastavaná plocha a nádvoria v podiele 1/1 - parcelné číslo 251/16 – o výmere 19 m2 – zastavaná plocha a nádvoria v podiele 1/1. Predaj tejto nehnuteľnosti bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva obce Čierne Kľačany – prevod majetku predajom hodného osobitného zreteľa dňa 24.06.2019 pod číslom 13/2019. Predávajúci predáva kupujúcim nehnuteľnosti označené v čl. I. tejto zmluvy katastrálne územie Čierne Kľačany do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1. Kupujúci kupujú od predávajúceho citované nehnuteľnosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1.  160,00 €24.9.2019nestanovený
808/2019PROUNION ,a.s., Piaristická 2, NitraZMLUVA O DIELOPredmetom tejto Zmluvy o dielo (ďalej len Zmluva) je záväzok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vykonať dielo špecifikované v článku II. - PREDMET ZMLUVY. (2.1. až 2.4.). 0,00 €10.9.2019nestanovený
807/2019SOAR sk, a.s., Pri Rajčianke 49, ŽilinaSponzorská zmluva uzatvorená podľa § 51 v spojení s § 628 až 630 Občianskeho zákonníka medzi: SPONZOROM a PRÍJEMCOMPoskytnutie finančnej podpory príjemcovi v cekovej výške 200,00 EUR na podujatie: VINOBRANIE 2019 200,00 €7.9.2019nestanovený
802/2019MATADOR Automotive Vráble, a.s., VrábleZMLUVA O POSKYTNUTÍ SPONZORSKÉHO PRÍSPEVKUMATADOR Automotive Vráble, a.s. na základe žiadosti prijímateľa poskytne sponzorský príspevok vo výške 300,00 EUR, ako finančnú podporu na kultúrnu akciu Vinobranie 2019 v Čiernych Kľačanoch. 300,00 €7.9.2019nestanovený
799/2019NRSYS, spol. s.r.o., NitraZMLUVA O POSKYTNUTÍ SPONZORSKÉHO PRÍSPEVKUSponzorský príspevok vo výške 200,00 EUR, ako finančnú podporu na akciu Vinobranie 2019 - 7. septembra Čierne Kľačany 200,00 €4.9.2019nestanovený
797/2019Komunálna poisťovňa, a.s., BratislavaZMLUVA o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonníkPredmetom tejto zmluvy tvorí prenájom reklamnej plochy pre potreby propágácie spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. Vienna Insurance Group, v rámci 7. ročníka kultúrno-spoločenského podujatia "VINOBRANIE", ktoré sa bude konať dňa 7. septembra 2019.0,00 €4.9.2019nestanovený
S 17/2019SECURITY GUARD - SK, spol. s.r.o., LeviceZmluva o zabezpečení strážnej služby uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka v paltnom zneníPredmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa poskytovať objednávateľovi STRÁZŇU SLUŽBU. Miesto a rozsah plnenia je zapracovaný v zmluve Čl. V.0,00 €4.9.2019nestanovený
755/2019Obecné siete, spol. s.r.o., NitraZmluva o dodaní tovarov podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov WIFI PRE TEBAZhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok uvedených v tejto zmluve pre objednávateľa: Wifi systém obce v rámci projektu WIFI PRE TEBA podľa cenovej ponuky Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce. Súčasťou dodania tovaru je aj dodanie materiálu na jeho vykonanie, ako ja vykonaie skúšok jeho funkčnosti a spísanie protokulu o skúškach.0,00 €20.8.2019nestanovený
2234/2019Kupujúci č. 1: René Krta, Topoľčianky a Kupujúci č. 2: Marcela Gáliková, LovceKÚPNA ZMLUVA (podľa § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov)Predmetom tejto zmluvy je predaj pozemku parcela č. 434/54, druh pozemku: orná pôda o výmere 633 m2, ktorý sa nachádza v k. ú. Čierne Kľačany, obec Čierne Kľačany, okres Zlaté Moravce mimo zastavaného územia obce Čierne Kľačany, ktorý je zapísaný na LV č. 709 a je vo vlastníctve Obce Čierne Kľačany. Kupujúci č. 1 kupuje od predávajúceho časť nehnuteľnosti opísanej v čl. II. tejto zmluvy o výmere 316,5 m2 v podiele ½ a Kupujúci č. 2 kupuje od predávajúceho časť nehnuteľnosti opísanej v čl. II. tejto zmluvy o výmere 316,5 m2 v podiele ½. 15 825,00 €24.7.2019nestanovený
691/2019Milan Šutka a Ing. Ľubica Šutková, MankovceKÚPNA ZMLUVA (podľa § 588 Občianskeho zákonníka a § 42 katastrálneho zákona)Predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcim a kupujúci touto zmluvou kupujú od predávajúceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1. Predmet kúpy je uvedený v Čl. I tejto zmluvy. Pozemok registra C, parcelné číslo 434/53, o výmere 634 m2, druh pozemku: orná pôda.15 850,00 €24.7.2019nestanovený
Položky 1-15 z 351


Úvodná stránka