Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Čierne Kľačany » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 345
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
808/2019PROUNION ,a.s., Piaristická 2, NitraZMLUVA O DIELOPredmetom tejto Zmluvy o dielo (ďalej len Zmluva) je záväzok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vykonať dielo špecifikované v článku II. - PREDMET ZMLUVY. (2.1. až 2.4.). 0,00 €10.9.2019nestanovený
807/2019SOAR sk, a.s., Pri Rajčianke 49, ŽilinaSponzorská zmluva uzatvorená podľa § 51 v spojení s § 628 až 630 Občianskeho zákonníka medzi: SPONZOROM a PRÍJEMCOMPoskytnutie finančnej podpory príjemcovi v cekovej výške 200,00 EUR na poduajtie: VINOBRANIE 2019 200,00 €7.9.2019nestanovený
802/2019MATADOR Automotive Vráble, a.s., VrábleZMLUVA O POSKYTNUTÍ SPONZORSKÉHO PRÍSPEVKUMATADOR Automotive Vráble, a.s. na základe žiadosti prijímateľa poskytne sponzorský príspevok vo výške 300,00 EUR, ako fanančnú podporu na kultúrnu akciu Vinobranie 2019 v Čiernych Kľačanoch. 300,00 €7.9.2019nestanovený
799/2019NRSYS, spol. s.r.o., NitraZMLUVA O POSKYTNUTÍ SPONZORSKÉHO PRÍSPEVKUSponzorský príspevok vo výške 200,00 EUR, ako finančnú podporu na akciu Vinobranie 2019 - 7. septembra Čierne Kľačany 200,00 €4.9.2019nestanovený
797/2019Komunálna poisťovňa, a.s., BratislavaZMLUVA o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonníkPredmetom tejto zmluvy tvorí prenájom reklamnej plochy pre potreby propágácie spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. Vienna Insurance Group, v rámci 7. ročníka kultúrno-spoločenského podujatia "VINOBRANIE", ktoré sa bude konať dňa 7. septembra 2019.0,00 €4.9.2019nestanovený
S 17/2019SECURITY GUARD - SK, spol. s.r.o., LeviceZmluva o zabezpečení strážnej služby uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka v paltnom zneníPredmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa poskytovať objednávateľovi STRÁZŇU SLUŽBU. Miesto a rozsah plnenia je zapracovaný v zmluve Čl. V.0,00 €4.9.2019nestanovený
755/2019Obecné siete, spol. s.r.o., NitraZmluva o dodaní tovarov podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov WIFI PRE TEBAZhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok uvedených v tejto zmluve pre objednávateľa: Wifi systém obce v rámci projektu "WIFI PRE TEBA "podľa cenovej ponuky "Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce. Súčasťou dodania tovaru je aj doadanie materiálu na jeho vykonanie, ako ja vykonaie skúšok jeho funkčnosti a spísanie protokulu o skúškach.0,00 €31.7.2019nestanovený
2234/2019Kupujúci č. 1: René Krta, Topoľčianky a Kupujúci č. 2: Marcela Gáliková, LovceKÚPNA ZMLUVA (podľa § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov)Predmetom tejto zmluvy je predaj pozemku parcela č. 434/54, druh pozemku: orná pôda o výmere 633 m2, ktorý sa nachádza v k. ú. Čierne Kľačany, obec Čierne Kľačany, okres Zlaté Moravce mimo zastavaného územia obce Čierne Kľačany, ktorý je zapísaný na LV č. 709 a je vo vlastníctve Obce Čierne Kľačany. Kupujúci č. 1 kupuje od predávajúceho časť nehnuteľnosti opísanej v čl. II. tejto zmluvy o výmere 316,5 m2 v podiele ½ a Kupujúci č. 2 kupuje od predávajúceho časť nehnuteľnosti opísanej v čl. II. tejto zmluvy o výmere 316,5 m2 v podiele ½. 15 825,00 €23.7.2019nestanovený
691/2019Milan Šutka a Ing. Ľubica Šutková, MankovceKÚPNA ZMLUVA (podľa § 588 Občianskeho zákonníka a § 42 katastrálneho zákona)Predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcim a kupujúci touto zmluvou kupujú od predávajúceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1. Predmet kúpy je uvedený v Čl. I tejto zmluvy. Pozemok registra C, parcelné číslo 434/53, o výmere 634 m2, druh pozemku: orná pôda.15 850,00 €23.7.2019nestanovený
671/2019PROROZVOJ, spol. s.r.o., BratislavaZmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníkaPoskytovanie služby - externý manažment projektu v rámci žiadosti o nenávratný finančný príspevok OPII-2018/7/1-DOP WIFI PRE TEBA 990,00 €18.7.2019nestanovený
662/2019SOAR, s.r.o., Pri Rajčianke 49, ŽilinaZMLUVA O DIELOPredmetom tejto Zmluvy je záväzok a plnenie jednotlivých bodov podľa charakteru plnej povinnosti - Článok III. (body 3.1 až 3.6) - ZHOTOVENIE A ODOVZDANIE DIELA - BYTOVÝ DOM č. 9 - Na Dolinke v obci Čierne Kľačany.0,00 €12.7.2019nestanovený
Z311071U085Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, BratislavaZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUPredmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu: WIFI pre Teba/Kód projektu v ITMS2014+: 311071U085/Miesto realizácie projektu: podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, predmet podpory NFP Výzva - kód Výzvy: OPII-2018/7/1-DOP14 250,00 €9.7.2019nestanovený
39 602Dobrovoľná požiarna ochrana SR, BratislavaZmluva č. 39 602 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ocharany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníkaPredmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3.000,00 Eur a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre DHZ obce na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, na ochranné pracovné prostriedky, odbornú prípravu a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá. 3 000,00 €7.5.2019nestanovený
137/2019OVD - ovocinárske družstvo, Dvory nad ŽitavouRámcová zmluvaPredmetom zmluvy sú dodávky tovarov: ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl. Miestom dodania tovaru je ZŠS MŠ Čierne Kľačany.0,00 €6.5.201930.6.2020
379/2019biomarina-biowaste, spol. s.r.o., Suchá nad ParnouZmluva o odbere použitého jedlého olejaOdberateľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok uvedených tejto zmluve, bude odoberať použitý prepálený rastinný olej.0,00 €11.4.201931.12.2019
Položky 1-15 z 345


Úvodná stránka