Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci

Ing. Anna Števová

Ing. Anna Števová

Adresa: Čierne Kľačany

Mobil: 0903 728 600

E-mail: anna_stevova@ses.sk

Zástupca starostu


 

Ing. Ľubomír Antal

Ing. Ľubomír Antal

Adresa: Čierne Kľačany

Mobil: 0907 528 516

E-mail: lubo.antal@post.sk

poslanec 

Jozef Páleník

 Jozef Páleník

Adresa: Čierne Kľačany

Mobil: 0903 248 130

E-mail: jozef.palenik@zoznam.sk

poslanec 

Ing. Alena Górová

Ing. Alena Górová

Adresa: Čierne Kľačany

Mobil: 0903 204 175

E-mail: alenka.gorova@gmail.com

poslanec 

Ludovít Páleník

 Ludovít Páleník

Adresa: Čierne Kľačany

Mobil: 0903 158 271

E-mail: financie@cierneklacany.sk

www: www.cierneklacany.sk

poslanec 

Ing. Michal Čaladik

Ing. Michal Čaladik

Adresa: Čierne Kľačany

Mobil: 0915 729 740

E-mail: michal.caladik@centrum.sk

poslanec


 

Ing. Marián Švec

Adresa: Čierne Kľačany

Mobil: 0949 244 252

E-mail: Marian.Svec@vuje.sk

poslanec
 

René Solár

 René Solár

Adresa: Čierne Kľačany

Mobil: 0911 692 424

E-mail: altanso1@gmail.com

poslanec

 

Mgr. Michal Šútor

Adresa: Čierne Kľačany

Mobil: 0910 587 422

E-mail: sutor.michal@gmail.com

poslanec


 

 

 

Obecné zastupiteľstvo podľa Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou :
a) starostu
b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený
d) podľa osobitného zákona

Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
 • vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce
 • uznášať sa na nariadeniach
 • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1
 • určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie
 • voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi
 • schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce
 • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny
 • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce
   

 

dnes je: 14.12.2018

meniny má: Branislava, Bronislava

webygroup

Úvodná stránka