Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór

Ing. Zuzana ŠVECOVÁ

Adresa: Čierne Kľačany

Mobil: 0904 104 733

E-mail: svecova.z@centrum.sk

Hlavný kontrolór obce

od roku 2012
Hlavného kontrolóra podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na 6 rokov.
Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako
deň nástupu do práce. Je zamestnancom obce a ak to zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva
a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa
osobitného predpisu. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle
a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

Rozsah kontrolnej činnosti
- kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti
pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov
- kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce
- kontrola vybavovania sťažností a petícií
- kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi

Kontrolnej činnosti podľa zákona podlieha:
- obecný úrad
- rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou
- právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť
a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým
bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotykajúcom sa tohto majetku
- osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu10) v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Úlohy hlavného kontrolóra:
- vykonávať kontrolu v rozsahu kontrolnej činnosti
- predkladať obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým
- vypracovávať odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce
a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve
- predkladať správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
- predkladať obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku
- spolupracovať so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie
- vybavovať sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon
- je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo
- zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom
- je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti
- na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi
- plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom


 

 

 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka