Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Daň z nehnuteľností

Administratívny pracovník

Veronika Horná

Adresa: Čierne Kľačany

Tel: 037 630 62 12

E-mail: veronikahorna@cierneklacany.sk

www: www.cierneklacany.sk

Pracuje od roku 2016


 

 

 

Ako vybaviť

Daň z nehnuteľností

Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2016 podávajú len tí daňovníci, u ktorých nastala oproti roku 2015 nejaká zmena. Priznanie je potrebné podať najneskôr do 31.1.2016 a doručiť ho osobne alebo prostredníctvom pošty na Obecný úrad v Čiernych Kľačanoch (adresa: Obecný úrad, Mlynská 66/2, 953 05 Čierne Kľačany). Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce pre výpočet dane. Tlačivá daňového priznania sú jednotné pre celé Slovensko, je možné si ich vyzdvihnúť na Obecnom úrade Čierne Kľačany.

Miestne príslušným správcom dane z nehnuteľností je obec, na území ktorého sa nehnuteľnosť nachádza. To znamená, že Obec Čierne Kľačany je príslušným správcom dane pre všetky nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Čierne Kľačany.

Kto podáva  priznanie k dani z nehnuteľností:

 • daňovník, ktorý v predchádzajúcom zdaňovacom období nadobudol do vlastníctva nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Čierne Kľačany,
 • daňovník, ktorému v predchádzajúcom zdaňovacom období zaniklo vlastnícke právo (nehnuteľnosti predal, daroval...)
 • daňovník, u ktorého došlo oproti predchádzajúcemu roku k zmene vo vlastníctve nehnuteľností (kúpa, predaj, darovanie, dedičstvo, zmena účelu využitia, vydanie staveb. povolenia, kolaudácia, odstránenie stavby, zmena druhu pozemku a pod.).

Ako sa podáva daňové priznanie:

 • daňové priznanie sa podáva podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia
 • podáva sa na predpísaných tlačivách, ktoré si daňovník môže prevziať na Obecnom úrade, Čierne Kľačany alebo stiahnuť z internet. stránky mesta.

Kedy a kde sa podáva daňové priznanie:

 • daňové priznanie sa podáva v lehote do 31.januára zdaňovacieho obdobia
 • vyplnené daňové priznanie treba doručiť na Obecný úrad Čierne Kľačany, Mlynská 66/2, 953 05 Čierne Kľačany

Potrebujete:

 • výpis z listu vlastníctva
 • podľa okolností: kúpno-predajnú zmluvu, osvedčenie o dedičstve, darovaciu zmluvu, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, právoplatné stavebné povolenie, rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu alebo iný doklad o prevode vlastníctva nehnuteľnosti

Vyrubenie dane:

Podané daňové priznanie bude správcom dane skontrolované a bude vyrubená daň. Správca dane následne bude mať uvedenú výšku dane, postup úhrady a splatnosť dane.

Upozornenie:

Za nesplnenie niektorej z uvedených povinností alebo za ich splnenie po lehote určenej zákonom môže správca dane uložiť pokutu.

DAŇ Z POZEMKOV :

Daňovníkom je:

 • vlastník pozemku 
 • správca pozemku vo vlastníctve štátu, obce alebo VÚC zapísaný v katastri nehnuteľností
 • FO alebo PO, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky
 • nájomca, ak je uzatvorená nájomná zmluva na dobu najmenej 5 rokov a nájomca je zapísaný v katastri nehnuteľností, nájomca, ak má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom
 • osoba, ktorá pozemok skutočne užíva, pokiaľ nemožno určiť daňovníka na základe vyššie uvedených možností

Predmetom dane z pozemkov sú:

 • orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty
 • záhrady
 • zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
 • lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
 • stavebné pozemky

Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny je určujúce zaradenie pozemku podľa katastra nehnuteľností. Za stavebný pozemok sa považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v stavebnom povolení.

DAŇ ZO STAVIEB :

Daňovníkom je:

 • vlastník stavby
 • správca stavby vo vlastníctve štátu, obce alebo VÚC
 • FO alebo PO, ktorá stavbu skutočne užíva, ak nemožno určiť daňovníka na základe vyššie uvedených možností

Predmetom dane zo stavieb sú:

 • stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
 • stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
 • chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
 • samostatne stojace garáže
 • stavby hromadných garáží
 • stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou
 • priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 
 • stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
 • ostatné stavby

Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných alebo podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

DAŇ Z BYTOV :

Daňovníkom dane z bytov je:

 • vlastník bytu alebo nebytového priestoru

Predmetom dane z bytov sú byty a nebytové priestory.

Základom dane je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Túto skutočnosť je potrebné vyznačiť v tlačive daňového priznania.

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva. 
Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú počas roka, sa neprihliada, okrem prípadu nadobudnutia vlastníctva vydražením alebo dedičstvom.

 


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka